Foreningen

  • UFO-NORGE er, siden 1973, en sammenslutning av personer og grupper fra hele Norge, med fenomenet UFO som felles interesseområde.
  • UFO-NORGE samler inn, bearbeider og studerer alle tilgjengelige opplysninger om UFO i Norge.
  • UFO-NORGE driver informasjonsvirksomhet overfor medlemmer og offentligheten, bl.a. v.h.a. vårt tidsskrift UFO, for derigjennom å bidra til større forståelse for UFO som en realitet.
  • UFO-NORGE prøver etter beste evne å anvende vitenskapelige prinsipper og metoder i sin etterforskning.
  • UFO-NORGE stiller seg åpen for alle hypoteser og teorier som kan representere mulige løsninger på UFO-gåten, og vil ikke knytte uoppklarte observasjoner til noen spesiell teori eller forklaringsmodell.

UFO-NORGE søker gjennom samarbeid med interesserte personer over hele landet å danne et ‘nett’ for registrering av UFO-hendelser. Så langt praktisk mulig foretas åstedsbefaringer og intervjuer av øyenvitner. Konsultasjoner hos sivile og militære myndigheter og institusjoner foretas der hvor det er relevant. Organisasjonen arbeider for å undersøke, sammenstille og katalogisere UFO-rapporter ved en rapportsentral for hele landet, og med kontakter til det øvrige Skandinavia og andre land.

Hensikten er – i samarbeid med andre organisasjoner, grupper og enkeltpersoner, herunder også forskere, Forsvaret og universiteter – å arbeide frem èn eller flere løsninger på UFO-gåten. ‘DEN STØRSTE VITENSKAPELIGE UTFORDRING I VÅR TID’


UFO-Norge benytter følgende definisjoner:

UFO – Uidentifisert Flyvende Objekt (eller et ukjent atmosfærisk fenomen): Et rapportert fenomen på himmelen, i luftrommet eller på bakken, som etter å ha vært grundig undersøkt av kvalifiserte personer, fremdeles må karakteriseres som uidentifisert.

USO – Uidentifisert Submarint Objekt (eller et ukjent undervannsfenomen): Et rapportert fenomen under eller på vei opp av/ned i vann, som etter å ha vært grundig undersøkt av kvalifiserte personer, fremdeles må karakteriseres som uidentifisert.